:ข่าวสาร/โปรโมชั่น

Promotion

ประกาศ แจ้งเงื่อนไขการรับประกัน เปลี่ยนสินค้าใหม่(กรณีพิเศษ)

เงื่อนไขการรับประกันกล้องวงจรปิดวาตาชิ เปลี่ยนสินค้าใหม่ภายใน 1 ปี (กรณีพิเศษ)


1. การรับประกันกรณีพิเศษนี้ เฉพาะสินค้ากล้องวงจรปิด รุ่น WVI20146 , รุ่น WVI20130 , รุ่น WVI20130-2 และ
WVI10129-S3 ตามเงื่อนไข ดังนี้
- สินค้าเสีย หรือใช้งานไม่ได้ ที่ไม่ได้เกิดจากการกระท าของบุคคล
- เป็นสินค้าที่ซื้อโดยตรงจากบริษัทฯ หรือตัวแทนจ าหน่ายที่ถูกต้อง
- สินค้าต้องไม่ถูกแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือ ซ่อมโดยบุคคลอื่น ที่ไม่ใช่ศูนย์บริการของบริษัทฯ
- สินค้าต้องไม่ถูกใช้งานอย่างผิดวิธี หรือ มีการเก็บรักษา ที่ไม่ถูกต้อง หรือเกิดอุบัติเหตุกับตัวสินค้า
- Serial number ของสินค้าไม่ถูกแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง
- Void Warranty ต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่มีรอยฉีก, ขาด, หลุด, หาย, ลบ, แก้ไข หรือถูกปิดทับจนไม่สามารถมองเห็น


2. บริษัทฯยินดีรับประกันเปลี่ยนสินค้าใหม่ภายในระยะเวลา 1 ปี ส าหรับสินค้าที่ซื้อตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 โดย
เปลี่ยนสินค้าใหม่ รุ่นเดียวกันกับสินค้ารุ่นที่เสีย กรณีไม่มีสินค้ารุ่นเดียวกัน บริษัทฯจะพิจารณาเปลี่ยนเป็นรุ่นอื่นที่ใกล้เคียง
กัน โดยเป็นดุจพินิจของบริษัทฯ


3. กรณีสินค้าที่เสียเกิน 1 ปี ให้เข้าเงื่อนไขการรับประกันปกติของกล้องวงจรปิดวาตาชิ คือ
- ปีที่ 2 รับประกันฟรีค่าแรง* และค่าอะไหล่
- ปีที่ 3 รับประกันฟรีเฉพาะค่าแรง* ไม่รวมค่าอะไหล่
* ค่าแรง หมายถึง ค่าแรงช่างเทคนิคซ่อมสินค้าส าหรับงานซ่อมสินค้า ไม่รวมถึงค่าบริการในการถอด เปลี่ยน สินค้า
ณ สถานที่ติดตั้ง และไม่รวมค่าขนส่งสินค้า (ลูกค้าจะต้องเป็นฝ่ายรับผิดในค่าใช้จ่ายดังกล่าว)


4. บริษัทฯจะรับเคลมสินค้าตามเงื่อนไขนี้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป