:ข่าวสาร/โปรโมชั่น

Promotion

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ครั้งที่ 9 ประจำเดือนธันวาคม (ครั้งสุดท้าย)

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ครั้งที่ 9 ประจำเดือนธันวาคม (ครั้งสุดท้าย)
IPhone 6s และ จี้ทองคำ หนัก 50 สตางค์ 20 รางวัล


1.คุณวีรภัทร ศิริสัมพันธ์ จังหวัด นครสวรรค์
ซื้อจากร้าน Advice นครสวรรค์

2.คุณสัมฤทธ วณิชชา จังหวัด ปทุมธานี
ซื้อจากร้าน วาตาชิเซียร์รังสิต ชั้น 2

3.คุณสัมฤทธิ์ ร่วมรักพัฒนา จังหวัด พิษณุโลก
ซื้อจากร้าน หจก.ผลิตภัณฑ์สุพัตรา

4.คุณสมสิทธิ์ เรืองศรี จังหวัด กรุงเทพฯ
ซื้อจากร้าน ไลท์ ดอทคอม

5.คุณวนิดา พลหงษา จังหวัด ขอนแก่น
ซื้อจากร้าน วาตาชิ สาขาขอนแก่น

6.คุณสุภาวดี คำศรีสุข จังหวัด อุบลราชธานี
ซื้อจากร้าน วาตาชิ สาขาอุบลราชธานี

7.คุณชญาณี เสียงเพราะ จังหวัด นนทบุรี
ซื้อจากร้าน เฮดแดดดี้

8.คุณยิ่งยง พรรณพิชญ์ จังหวัด นครราชสีมา
ซื้อจากร้าน วาตาชิ สาขานครราชสีมา


9.คุณศิริรัตน์ ชอบขาย จังหวัด ขอนแก่น
ซื้อจากร้าน วาตาชิ สาขาขอนแก่น

10.คุณสมศักดื จาวิศิษฎ์ศรี จังหวัด กรุงเทพฯ
ซื้อจากร้าน สำนักงานใหญ่

11.คุณสมชาย บัวหลวง จังหวัด ปทุมธานี
ซื้อจากร้าน เจเจ คอม เซียร์รังสิต

12.คุณรวิวรรณ กูรมะโรหิต จังหวัด กรุงเทพฯ
ซื้อจากร้าน Homepro expo fair

13.คุณเรวดี ยืนยงสวัสดิ์ จังหวัด สงขลา
ซื้อจากร้าน วาตาชิ สาขาหาดใหญ่

14.คุณธัญธิดา ธัญญวัฒนากุล จังหวัด ชลบุรี
ซื้อจากร้าน นายจิงเม้ง แช่เตียว

15.คุณศราวุฒิ แสงอรุณ จังหวัด อุบลราชธานี
ซื้อจากร้าน Advice อุบลราชธานี

16.คุณเครือวัลย์ ทองบุญ จังหวัด สมุทรปราการ
ซื้อจากร้าน เฟริสไอที

17.คุณสมพร ภูเก้าล้วน จังหวัด กระบี่
ซื้อจากร้าน ไอเทม คอมพิวเตอร์

18.บจก.สมุนไพรนวลอนงค์ จังหวัด สมุทรปราการ
ซื้อจากร้าน ร้านคอมหมูหมู

19.คุณปิติ ผลเจริญ จังหวัด บุรีรัมย์
ซื้อจากร้าน เฮดแดดดี้

20.คุณปรีชา คชชู จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
ซื้อจากร้าน ไอเซียน ไอที จำกัด

หมายเหตุ
- ผู้โชคดีจะต้องมีเลขหางบัตรที่ตรงกับเลขไปรษณีย์ตอบรับ
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกสี IPhone 6s
- ผู้โชคดีจะต้องชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล
- ทางบริษัทจะติดต่อกลับไปหาผู้โชคดีหากไม่สามารถติดต่อได้ภายใน 30 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ทันที