Garantee

ข้อตกลงและเงื่อนไข

1. การรับประกันนี้ไม่คลอบคลุมถึงสินค้า หรือชิ้นส่วนใดๆ ที่ขัดข้องชำรุดเสียหายอันเนื่องมาจาก
- มีสภาพผิดปกติทางรูปทรง ได้แก่ แตก , หัก, บิ่น, งอ, ยุบ, เบี้ยว, ร้าว, ทะลุ, บางส่วนที่หายไป
- สินค้าถูกแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือ ซ่อมโดยบุคคลอื่น ที่ไม่ใช่ศูนย์บริการบริษัทฯ
- ความเสียหายเนื่องจากภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม ฟ้าผ่า ไฟไหม้
- สินค้าถูกใช้อย่างผิดวิธี หรือ มีการเก็บรักษา ที่ไม่ถูกต้อง หรือเกิดอุบัติเหตุกับตัวสินค้า
- Serial number ของสินค้าถูกแก้ไข หรือถูกเปลี่ยน
- Void Warranty ไม่อยูในสภาพสมบูรณ์ มีรอยฉีก, ขาด, หลุด, หาย, ลบ, แก้ไข หรือถูกปิดทับจนไม่สามารถมองเห็นสาระสำคัญบนตัวสติ๊กเกอร์
- ความเสียหายอันเกิดจากการต่ออุปกรณ์ต่อพ่วง
- สินค้าเสียหายเนื่องจากปัจจัยภายนอกเช่น ไฟตก ไฟเกิน ฟ้าผ่า น้ำท่วม เป็นต้น
- สินค้าเสียหายอันเกิดจากการลุกไหม้ของแผงวงจรหรืออุปกรณ์ ชิ้นส่วนของสินค้า ที่ไม่ได้มีสาเหตุมาจากความผิดพลาดในการผลิต

2. การรับประกันจะสิ้นสุดลงทันทีเมื่อเกิดความเสียหายตามข้อ 1.ระยะเวลาในการเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่

บริษัทฯจะเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ภายใน 7  วัน หรือ 1 เดือน(ขึ้นอยู่กับประเภทและชนิดของสินค้า)ตามเงื่อนไข ดังนี้
- สินค้าเกิดความบกพร่องของผู้ผลิตเอง
- เป็นการรับประกันเฉพาะตัวสินค้าเท่านั้น
- ตัวสินค้าจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ห้าม แตก หัก ร้าว หรือ มีรอย ใด ๆ ทั้งสิ้น
- ผู้ซื้อจะต้องแสดงใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีเพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงวันที่ซื้อสินค้า


เงื่อนไขการรับประกัน

รับประกัน 3 ปี กล้องวงจรปิดวาตาชิทุกรุ่น ยกเว้น สินค้าราคาพิเศษ ( เฉพาะกล้องวงจรปิด ไม่รวม DVR และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ) ภายใต้เงื่อนไข

  • 2 ปีแรก        รับประกันฟรีค่าแรง* และค่าอะไหล่
  • ปีที่ 3           รับประกันฟรีเฉพาะค่าแรง* ไม่รวมค่าอะไหล่

    
   *  ค่าแรง หมายถึง ค่าแรงช่างเทคนิคซ่อมสินค้าสำหรับงานซ่อมสินค้า  ไม่รวมถึงค่าบริการในการถอด เปลี่ยน สินค้า    ณ สถานที่ติดตั้ง และไม่รวมค่าขนส่งสินค้า (ลูกค้าจะต้องเป็นฝ่ายรับผิดในค่าใช้จ่ายดังกล่าว)


เงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้าวาตาชิภายในระยะเวลา 1 เดือน

1. กรณีสินค้ามีการชำรุด เสียหาย ใช้งานไม่ได้ ลูกค้าสามารถเปลี่ยนสินค้าใหม่ได้ภายในระยะเวลา 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้า ภายใต้เงื่อนไขดังนี้
1.1 เฉพาะสินค้าประเภทกล้องวงจรปิด และเครื่องบันทึก ไม่รวมอุปกรณ์แถม หรืออุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ
1.2 เฉพาะสินค้าตามรุ่นที่กำหนดเท่านั้น ไม่รวมสินค้าลดล้างสต๊อก สินค้าที่มีเงื่อนไขพิเศษ
1.3 เฉพาะสินค้าที่ชำรุด เสียหาย ใช้งานไม่ได้ เนื่องจากความผิดพลาด หรือบกพร่องจากโรงงานผู้ผลิต
2. ข้อยกเว้นที่ไม่เข้าเงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้าใหม่
2.1 สินค้าชำรุด เสียหาย ใช้งานไม่ได้เนื่องมาจากสินค้า มีสภาพผิดปกติทางรูปทรง ได้แก่ แตก , หัก, บิ่น, งอ, ยุบ, เบี้ยว, ร้าว, ทะลุ, บางส่วนที่หายไป โดยสภาพผิดปกตินั้นเกิดจากอุบัติเหตุ การใช้งานผิดประเภท หรือเกิดจากการกระทำของบุคคล ไม่ได้เกิดจากโรงงานผู้ผลิต
2.2 สินค้าถูกแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือ ซ่อมโดยบุคคลอื่น ที่ไม่ใช่ศูนย์บริการของบริษัทฯ
2.3 สินค้าเกิดความเสียหายเนื่องจากภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม ฟ้าผ่า ไฟไหม้
2.4 สินค้าถูกใช้อย่างผิดวิธี หรือ มีการเก็บรักษา ที่ไม่ถูกต้อง หรือเกิดอุบัติเหตุกับตัวสินค้า
2.5 Serial number ของสินค้าถูกแก้ไข หรือถูกเปลี่ยน
2.6 Void Warranty ไม่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ มีรอยฉีก, ขาด, หลุด, หาย, ลบ, แก้ไข หรือถูกปิดทับจนไม่สามารถมองเห็นสาระสำคัญบนตัวสติ๊กเกอร์
2.7 ความเสียหายอันเกิดจากการต่ออุปกรณ์ต่อพ่วง
2.8 สินค้าเสียหายเนื่องจากปัจจัยภายนอกเช่น ไฟตก ไฟเกิน ฟ้าผ่า น้ำท่วม เป็นต้น
2.9 สินค้าเสียหายอันเกิดจากการลุกไหม้ของแผงวงจรหรืออุปกรณ์ ชิ้นส่วนของสินค้า ที่ไม่ได้มีสาเหตุมาจากความผิดพลาดของโรงงานผู้ผลิต
3. ผู้ซื้อจะต้องแสดงใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีเพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงวันที่ซื้อสินค้า รวมทั้งกล่องสินค้าและอุปกรณ์ภายในกล่องครบถ้วนในสภาพสมบูรณ์
4. เงื่อนไขนี้เฉพาะสินค้าตามรุ่นที่กำหนดที่ซื้อตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป


เงื่อนไขการรับประกันกล้องวงจรปิดวาตาชิ เปลี่ยนสินค้าใหม่ภายใน 1 ปี (กรณีพิเศษ)


1. การรับประกันกรณีพิเศษนี้ เฉพาะสินค้ากล้องวงจรปิด รุ่น WVI20146 , รุ่น WVI20130 , รุ่น WVI20130-2 และ WVI10129-S3 ตามเงื่อนไข ดังนี้
- สินค้าเสีย หรือใช้งานไม่ได้ ที่ไม่ได้เกิดจากการกระทำของบุคคล
- เป็นสินค้าที่ซื้อโดยตรงจากบริษัทฯ หรือตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้อง
- สินค้าต้องไม่ถูกแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือ ซ่อมโดยบุคคลอื่น ที่ไม่ใช่ศูนย์บริการของบริษัทฯ
- สินค้าต้องไม่ถูกใช้งานอย่างผิดวิธี หรือ มีการเก็บรักษา ที่ไม่ถูกต้อง หรือเกิดอุบัติเหตุกับตัวสินค้า
- Serial number ของสินค้าไม่ถูกแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง
- Void Warranty ต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่มีรอยฉีก, ขาด, หลุด, หาย, ลบ, แก้ไข หรือถูกปิดทับจนไม่สามารถมองเห็น
2. บริษัทฯยินดีรับประกันเปลี่ยนสินค้าใหม่ภายในระยะเวลา 1 ปี สำหรับสินค้าที่ซื้อตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 โดย เปลี่ยนสินค้าใหม่ รุ่นเดียวกันกับสินค้ารุ่นที่เสีย กรณีไม่มีสินค้ารุ่นเดียวกัน บริษัทฯจะพิจารณาเปลี่ยนเป็นรุ่นอืนที่ใกล้เคียง กัน โดยเป็นดุจพินิจของบริษัทฯ
3. กรณีสินค้าที่เสียเกิน 1 ปี ให้เข้าเงื่อนไขการรับประกันปกติของกล้องวงจรปิดวาตาชิ คือ
- ปีที่ 2 รับประกันฟรีค่าแรง* และค่าอะไหล่
- ปีที่ 3 รับประกันฟรีเฉพาะค่าแรง* ไม่รวมค่าอะไหล่
* ค่าแรง หมายถึง ค่าแรงช่างเทคนิคซ่อมสินค้าสำหรับงานซ่อมสินค้า ไม่รวมถึงค่าบริการในการถอด เปลี่ยน สินค้า ณ สถานที่ติดตั้ง และไม่รวมค่าขนส่งสินค้า (ลูกค้าจะต้องเป็นฝ่ายรับผิดในค่าใช้จ่ายดังกล่าว)
4. บริษัทฯจะรับเคลมสินค้าตามเงื่อนไขนี้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป